Τηλ.: +357 22889800 - Email: chamber@ccci.org.cy

header4

Προτού κυκλοφορήσει στη αγορά ένα Φυτοπροστατευτικό προϊόν περνά μέσα από μια σειρά διαδικασιών. Αναφέρονται μερικές:

  • Για να παραχθεί από μια βιομηχανία φαρμάκων ένα νέο προϊόν απαιτούνται δέκα ετών έρευνας και δαπανώνται κατά μέσον οπό 200 εκατομύρια. Ευρώ. Από αυτό το ποσό δαπανώνται αρκετά για τοξικολογικές και περιβαλλοντικές μελέτες, για χημικές μελέτες και για βιολογικές μελέτες.
  • Το δεύτερο και επίσης σημαντικό στάδιο είναι εκείνο της υποβολής της αίτησης για εγγραφή και αξιολόγησης πλέον του προϊόντος από τους εμπειρογνώμονες της ΕΕ. Η αξιολόγηση γίνεται από ανεξάρτητους φορείς που δεν έχουν καμία σχέση με τους κατασκευαστές και ευθύνη τους είναι να αποφασίσουν εάν αυτό το προϊόν δεν προκαλεί οποιαδήποτε ζημία στο άνθρωπο το περιβάλλον και στα υπόγεια νερά Εάν τελικά εγκριθεί τότε εντάσσεται στο παράρτημα ένα της Οδηγίας 91/414 της ΕΕ. Η διαδικασία αυτή της αξιολόγησης από την ΕΕ διαρκεί άλλα δέκα χρόνια και έχει το δικαίωμα ακόμη μετά την εγγραφή να επανέλθει εάν προκύψουν νεότερα στοιχεία στο μέλλον.
  • Το τρίτο στάδιο είναι εκείνο της εγγραφής του προϊόντος στις χώρες μέλη.
  • Στη Κύπρο η εισαγωγή , η εγγραφή η διακίνηση η εφαρμογή καθώς επίσης διαδικασίες ελέγχου για νέες αλλά και για ήδη κυκλοφορούντα φυτοπροστατευτικά προϊόντα καθορίζονται από τον περί Γεωργικών Φάρμακων Νόμο( βλέπε πιο πάνω τις σχετικές νομοθεσίες) ο οποίος είναι πλέον πλήρως εναρμονισμένος με εκείνο της ΕΕ. Προτού εγκριθεί ένα προϊόν σε μια χώρα μέλος ο αιτητής υποβάλλει τα απαραίτητα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές του κράτους που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι, το Συμβούλιο Έγγραφης Φυτοφαρμάκων που υπάγεται στο Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας. Τα απαραίτητα στοιχεία που υποβάλλονται ταυτόχρονα με την αίτηση έγγραφης είναι:
  • Φυσικές και χημικές ιδιότητες του προϊόντος
  • Μέθοδος ανάλυσης του προϊόντος
  • Τοξικολογικά στοιχεία του Προϊόντος
  • Μεταβολισμός και διάσπασης του προϊόντος στο έδαφος στα φυτά και τα ζώα
  • Υπολειματικότητα του προϊόντος μετά την εφαρμογή

Αφού εγκριθεί ένα φυτοφάρμακο από το Συμβούλιο Εγγραφής ταυτόχρονα εγκρίνεται και η ετικέτα στα ελληνικά όπου αναφέρονται, ο αριθμός εγγραφής , ημερομηνία κατασκευής , χημική σύνθεση του προϊόντος, καλλιέργειες όπου μπορεί να εφαρμοστεί , δοσολογία, τυχών φυτοτοξικότητα, προφυλάξεις κατά την χρήση και τέλος αριθμός ημερών που απαιτούνται για διάθεση του προϊόντος στη αγορά.

Ανάλογα με τις εκάστοτε εξελίξεις η οδηγία της ΕΕ τροποποιείται και βελτιώνεται. Μια πρόσφατη εξέλιξη είναι η απόφαση που λήφθηκε να αποσυρθούν από την αγορά 110 χημικές ενώσεις κυρίως για έλλειψη ενδιαφέροντος επανεγγραφής των προϊόντων αυτών από τους κατασκευαστές αλλά και λόγω κάποιων προβλημάτων που είχε η χρήση τους. Η εμφάνιση νεώτερων σκευασμάτων που είναι φιλικότερα στο περιβάλλον είναι επίσης ένας βασικός λόγος της απόσυρσης τους.

Σε μια από τις βασικές διατάξεις του νέου κανονισμού αναφέρεται ότι δεν εγκρίνονται χημικές ενώσεις των οποίων δεν έχουν εξεταστεί καταλλήλως οι κίνδυνοι για την υγειά του ανθρώπου, τα υπόγεια νερά και το περιβάλλον.

Σε μια άλλη διάταξη αναφέρεται ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι αναγκαίο να διασφαλίζουν ότι όταν αυτά χρησιμοποιούνται σωστά για τον επιδιωκόμενο σκοπό είναι επαρκώς αποτελεσματικά και δεν έχουν ανεπιθύμητες επιδράσεις στα φυτά η τα φυτικά προϊόντα ούτε δυσμενείς επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον και καμία δυσμενή επίδραση στην υγειά του ανθρώπου τα ζώα η στα υπόγεια νερά.

Η Κύπρος είναι ήδη εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία . Όλα τα εισαγόμενα στη Κύπρο φυτοπροστατευτικά προϊόντα απαγορεύεται να κυκλοφορήσουν στη Κυπριακή αγορά εάν δεν είναι πρώτα εγγεγραμμένα από το Συμβούλιο Εγγραφής Φυτοφαρμάκων.

Το Συμβούλιο Εγγραφής Φυτοφαρμάκων έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει οποιοδήποτε φυτοφάρμακο εάν υπάρξουν ακριβείς πληροφορίες ότι η χρήση του περικλείει σοβαρούς κίνδυνους στη υγεία του ανθρώπου η στη μόλυνση του περιβάλλοντος.

Το Τμήμα Γεωργίας διενεργεί αιφνιδιαστικούς ελέγχους στα καταστήματα πώλησης φυτοφαρμάκων για έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων καθώς επίσης και ελέγχους για τα υπολείμματα σε διάφορες καλλιέργειες.

Ο ΚΥΣΥΦ είναι συνεχώς ενήμερος για τις εξελίξεις που παρατηρούνται στο τομέα των Φ.Π τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε Παγκόσμιο επίπεδο με συμμετοχή στις τακτικές Συνεδρίες του Ευρωπαικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας και ανάλογα προσαρμόζει το πρόγραμμα του. Αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε τη προσπάθεια που καταβάλλει αυτή την περίοδο ο Σύνδεσμος μας με την κυκλοφορία σε όλα τα καταστήματα πώλησης φυτοφαρμάκων αφίσας που καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις δηλητηριάσεις ζώων με φυτοφάρμακα.

prostasia