Τηλ.: +357 22889800 - Email: chamber@ccci.org.cy

header4

Όλες οι Ευρωπαϊκές νομοθεσίες που αφορούν τα φυτοπροστατευτικα προϊόντα είναι οι ακόλουθες:

 • Οδηγία Αρ.2009/128/ΕΕ για ορθολογική χρήση ΦΠ
 • Κανονισμός Αρ. 1185/2009 που αφορά την τήρηση στατιστικών δεδομένων για ΦΠ
 • Κανονισμός Αρ.396/2005 που αφορά τα μέγιστα αποδεκτά επίπεδα υπολειμμάτων σε γεωργικά προϊόντα
 • Κανονισμός Αρ,1272/2008 που αφορά την ταξινόμηση συσκευασία και ορθής σήμανσης στην ετικέτα
 • Οδηγία 2000/60 ΕΕ οδηγία πλαίσιο για υδάτινους πόρους
 • Οδηγία 98/83 ΕΕ για την ποιότητα του νερού για ανθρώπινη χρήση
 • Οδηγία 2006/118 ΕΕ για προστασία των υπογείων υδάτων
 • Οδηγία 2004/35 για τη περιβαλλοντική υποχρέωση

Δημοσίευση νέων Ευρωπαϊκών κανονισμών

Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2009 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός 1107/2009 για την έγκριση και διακίνηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ο οποίος θα τίθεται σε πλήρη εφαρμογή μετά από 18 μήνες. δηλαδή τον Μάιος του 2011.

Ταυτόχρονα, δημοσιεύθηκε και η Οδηγία πλαίσιο 128/2009 για την ορθολογική χρήση των Φ.Π. βάσει της οποίας το 2012 η Κύπρος, όπως και τα υπόλοιπα κράτη – μέλη, οφείλουν να αποστείλουν στην Κομισιόν τα Εθνικά σχέδια Δράσης τους, τα οποία θα περιλαμβάνουν προτάσεις σχετικά με τα παρακάτω:

 • Εκπαίδευση εμπλεκομένων στη φυτοπροστασία
 • Απαιτήσεις για τις Πωλήσεις των ΦΠ.
 • Διαδικασίες για την Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού
 • Διαδικασίες για τον έλεγχο του εξοπλισμού εφαρμογής (ψεκαστικών μηχανημάτων)
 • Διαδικασίες για την κατ’ εξαίρεση εφαρμογή αεροψεκασμών με Φ.Π.
 • Διαδικασίες για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος
 • Καθορισμός Προστατευομένων περιοχών
 • Κατευθυντήριες οδηγίες για τον Χειρισμό, την αποθήκευση και την επεξεργασία των κενών συσκευασιών και τέλος
 • Κατευθυντήριες οδηγίες για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών (IPM) με ταυτόχρονο καθορισμό προτεραιοτήτων από τις παραπάνω απαιτήσεις σε επίπεδο χώρας ή χωραφιού.

Στις αρχές του 2009 ψηφίστηκαν τόσο ο νέος Κανονισμός που αφορά στην έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ο οποίος θα αντικαταστήσει την Οδηγία 91/414, αλλά και η Οδηγία πλαίσιο για την αειφόρο χρήση τους.

Ο νέος Κανονισμός διαμορφώνει ένα κοινό πλαίσιο απαιτήσεων για τις εγκρίσεις και στα 27 Κράτη – Μέλη, το οποίο ναι μεν προϋπήρχε αλλά πλέον γίνεται αυστηρότερο.

Επιπροσθέτως, με την Οδηγία πλαίσιο για την αειφόρο χρήση, βαρύτητα δίδεται και στη χρήση πέρα από τις απαιτήσεις για την έγκριση κυκλοφορίας. Δημιουργείται δηλαδή ένα θεσμικό πλαίσιο που περιλαμβάνει διαρκείς εκπαιδεύσεις αγροτών, αλλά και όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία εμπορίας – διακίνησης – χρήσης φυτοφαρμάκων, καθώς και ελέγχους διαδικασιών, ψεκαστικών μηχανημάτων κ.α.

Μέσω, δε, των εθνικών προγραμμάτων δράσης, στόχος είναι ο περιορισμός των ενδεχόμενων κινδύνων για το χρήστη, τον καταναλωτή, αλλά φυσικά και το περιβάλλον, ενώ, επιπλέον, ενσωματώνεται η υποχρέωση για εφαρμογή του product stewardship, δηλαδή παρακολούθηση του προϊόντος, μέχρι την τελική χρήση του και την αποκομιδή των οποιωνδήποτε απορριμμάτων.

Δυστυχώς η νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και συγκεκριμένα ο νέος Κανονισμός περιέχει και αμφισβητούμενα σημεία. Η αρχή της αξιολόγησης και διαχείρισης του κινδύνου δεν υιοθετήθηκε στο υπάρχον κείμενο και η τύχη των διάφορων ουσιών βασίζεται στις εγγενείς ιδιότητες τους χωρίς την εκτίμηση περιορισμού των ενδεχόμενων επιπτώσεων με τη λήψη προληπτικών μέτρων, όπως π.χ. η χρήση μέσων ατομικής προστασίας. Ο νέος αυτός τρόπος αξιολόγησης θα εφαρμοστεί από το 2011 σταδιακά και για όλες τις ουσίες που θα βρίσκονται στην αγορά της ΕΕ και θα επαναξιολογούνται μία προς μία.

Το πλήρες κείμενο του Κανονισμού μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα http://www.europarl.europa.eu, ενώ την Οδηγία πλαίσιο στη σελίδα http://www.europarl.europa.eu.

prostasia